Facebook

Regulamin zamieszczania reklam1.    Zleceniobiorca – osoba prywatna o adresie elektronicznym info@architekturawnetrz.pl,  właściciel strony internetowej www.architekturawnetrz.pl.

2.    Zleceniodawca – każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawna, zlecającą lub rezerwującą emisję reklamy na stronie internetowej Zleceniobiorcy.

3.    Reklama – przekaz mający na celu promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie określonych spraw i idei, bądź osiąganie innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę w postaci:

a.    Banera reklamowego;
b.    Linku sponsorowanego;
c.    Billboardu;
d.    Skyscrapera;
e.    Artykułu sponsorowanego;
f.    Galerii produktów;
g.    Konkursu;
h.    Mailingów.

4.    Emisja – czas zamieszczania reklamy.

5.    Zamówienie – zamówienie emisji reklamy.

Postanowienia ogólne

1.    Regulamin zamieszczania reklam nazywany jest w postanowieniach Regulaminem.

2.    Zamieszczanie reklamy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3.    Zamieszczenie reklamy jest równoznaczne ze zgodą na publikowanie zawartych w niej danych.

4.    Wpisywanie danych jest dobrowolne.

5.    Zleceniodawca zamieszczając swoje dane wyraża zgodę na: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie, opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez Zleceniobiorcę.

6.    Osobami uprawnionymi do zamieszczania Reklam są osoby pełnoletnie.

7.    Reklamy w postaci Banera reklamowego, Linku sponsorowanego, Billboardu, Skyscrapera, Artykułu  sponsorowanego i Galerii produktów  sprzedawane są w Emisjach: tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, 3 miesiące, pół roku i rok.
8.    Cennik zamieszczania Reklam stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Zamawianie, realizacja zamówień i warunki płatności

1.    Zlecenie emisji reklamy dokonuje się pisemnie na odpowiednim formularzu dostępnym w biurze Zleceniobiorcy.

2.    Zlecenie zawiera:

a.    Rodzaj zamawianej reklamy (Baner reklamowy, Link sponsorowany, Billboard, Skyscraper, Artykuł sponsorowany, Galeria produktów, Konkurs, Mailing);
b.    Jednostkę rozliczeniową – czas trwania Emisji (1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące, pół roku, rok);
c.    Lokalizację reklamy i ewentualne dodatkowe warunki;
d.    Dane identyfikujące Zleceniodawcę: imię i nazwisko osoby zlecającej, dane firmy zamawiającej: adres, telefon, NIP;
e.    Dane Zleceniobiorcy: imię i nazwisko osoby przyjmującej zlecenie, adres, telefon;
f.    Termin wystawienia faktury VAT, termin płatności faktury VAT, nazwę banku i numer konta, na które powinny zostać przelane pieniądze przez Zleceniodawcę;
g.    Podpis i pieczęć Zleceniodawcy.

3.    Podpisując Zlecenie emisji Reklam, przygotowane przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca oświadcza, że:

a.    Posiada odpowiednie umocowanie do składania zamówienia oraz podpisania umowy o emisje Reklamy;

b.    Jest uprawniony do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw wymaganych w celu emisji Reklamy przez Zleceniobiorcę;
c.    Zlecana emisja Reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich;
d.    Zlecana emisja Reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Zleceniodawcę.

4.    Pełnej płatności za kampanię należy dokonać przed jej Emisją, przelewem na rachunek bankowy wskazany na formularzu zamówienia. Tylko zamówienia potwierdzone przez Zleceniobiorcę pisemnie (w formie faksu lub listu e-mail) oraz opłacone przez Zleceniodawcę są wiążące.

5.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez Zleceniobiorcę z tym, że Emisja może zostać odwołana przez Zleceniodawcę w całości lub części w następujących przypadkach:

a.    W okresie do 30 dni poprzedzających rozpoczęcie Emisji bez ponoszenia opłat;
b.    W okresie od 29 dni do 15 dni poprzedzających rozpoczęcie Emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 5% opłaty;
c.    W okresie od 14 do 4 dni poprzedzających rozpoczęcie Emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 15% opłaty;
d.    W okresie od 3 do 1 dnia poprzedzających rozpoczęcie Emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 20% opłaty;
e.    W trakcie Emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 80% opłaty.

6.    Rezygnacja z całości lub części Zamówienia musi być dokonana na piśmie, w terminach podanych powyżej, pod rygorem nieważności.

7.    Jeżeli z przyczyn obiektywnych Emisja nie została w pełni zrealizowana w zamówionym czasie, odpowiednio wydłużony jest czas jej realizacji.

Przestrzeganie prawa, treść i styl reklam

1.    Zleceniodawca zobowiązany jest do zamieszczania Reklam nie naruszających praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa.

2.    Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zamieszczenia Reklamy.

3.    Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron, na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy.

4.    Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania Reklam słowami „reklama”, „ogłoszenie płatne”, „sponsor”, „link sponsorowany” lub równoznacznymi.

5.    Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Zleceniobiorcy w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

6.    Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do:

a.    Odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich, w szczególności właściciela strony                    internetowej www.architekturawnetrz.pl;
b.    Usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem;
c.    Czasowego lub trwałego wyłączania działu ogłoszeń;
d.    Odmowy oraz do wstrzymania emisji również w wypadku, jeżeli treść lub forma Reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem Zleceniobiorcy lub właściciela strony internetowej www.architekturawnetrz.pl.

7.    Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a.    Treść i zawartość merytoryczną zamieszczanych reklam;
b.    Zamieszczanie przez Zleceniodawców danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych;
c.    Straty moralne i finansowe wynikłe z treści zamieszczanych Reklam.

Warunki techniczne

1.    Baner reklamowy to graficzny element strony html mający postać pliku JPG,  GIF lub FLASH. Pliki typu gif mogą zawierać animację (tzw. gify animowane).

2.    Do emisji przyjmowane są następujące Banery:

a.    Baner standardowy o wymiarach 468 x 60 pikseli o maksymalnej wadze 25 KB;
b.    Baner o wymiarach 468 x 60 pikseli rozwijany do wymiaru 468 x 500 pikseli o maksymalnej wadze 30 KB w formacie FLASH;
c.    Baner przewijany (Scroll Banner) o wymiarach 468 x 60 pikseli o maksymalnej wadze 25 KB.

3.    Integralną częścią Banera jest odnośnik, czyli adres URL strony internetowej.

4.    Do banera dopuszcza się dołączenie krótkiego (do 20 znaków ) tekstu alternatywnego (tzw. ALT).

5.    Banery są prezentowane na stronie głównej serwisu www.architekturawnetrz.pl oraz na każdej ze stron, do której prowadzi odnośnik z menu w górnej części w/w serwisu.

6.    Link sponsorowany to tekstowy element strony html mający postać odnośnika (czyli składający się z tekstu oraz adresu URL strony) do innej strony html (przyjmowane są tylko odnośniki do stron html).

7.    Tekst w linku sponsorowanym nie powinien być dłuższy niż 30 znaków.

8.    Maksymalna ilość linków sponsorowanych w danym okresie to 10.

9.    Linki sponsorowane są wyświetlane na stronie głównej serwisu www.architekturawnetrz.pl.

10.    Billboard to graficzny element strony html mający postać pliku JPG,  GIF lub FLASH. Pliki typu gif mogą zawierać animację (tzw. gify animowane).

11.    Do emisji przyjmowane są następujące Billboardy:

a.    Billboard o wymiarach 750 x 100 pikseli o maksymalnej wadze 30 KB;
b.    Billboard o wymiarach 750 x 200 pikseli o maksymalnej wadze 45 KB;
c.    Billboard o wymiarach 750 x 100 pikseli rozwijany do wymiaru 750 x 400 pikseli o maksymalnej wadze 45 KB;
d.    Billboard o wymiarach 750 x 100 pikseli o maksymalnej wadze 30 KB.

12.    Integralną częścią Billboardu jest odnośnik, czyli adres URL strony internetowej.

13.    Billboardy są prezentowane na stronie głównej serwisu www.architekturawnetrz.pl oraz na każdej ze stron, do której prowadzi odnośnik z menu w górnej części w/w serwisu.

14.    Skyscraper to graficzny element strony html mający postać pliku JPG,  GIF lub FLASH. Pliki typu gif mogą zawierać animację (tzw. gify animowane).

15.    Do emisji przyjmowane są następujące Skyscrapery:

a.    Skyscraper o wymiarach 160 x 600 pikseli o maksymalnej wadze 30 KB;
b.    Skyscraper o wymiarach 120 x 600 pikseli o maksymalnej wadze 30 KB;
c.    Skyscraper o wymiarach 160 x 600 pikseli rozwijany do wymiaru 320 x 600 pikseli o maksymalnej wadze 45 KB;

16.    Integralną częścią Skyscrapera jest odnośnik, czyli adres URL strony internetowej.

17.    Skyscrapery są prezentowane na stronie głównej serwisu www.architekturawnetrz.pl oraz na każdej ze stron, do której prowadzi odnośnik z menu w górnej części w/w serwisu.

18.    Artykuł sponsorowany to napisany przez Zleceniodawcę artykuł na dowolnie wybrany temat związany z oferowanymi produktami lub usługami.

19.    Strona, na której opublikowany zostanie Artykuł sponsorowany, może zawierać następujące elementy:

a.    Tekst;
b.    Logo firmy lub zdjęcie – maksymalnie trzy elementy graficzne o maksymalnych wymiarach 610 x 610 pikseli o rozdzielczości 72 dpi zapisanych w formacie JPG o standardzie zapisu kolorów RGB;
c.    Baner z prawej strony o wymiarach 160 x 600 pikseli o maksymalnej wadze 25 KB, z którego prowadzi odnośnik do strony internetowej Zleceniodawcy;
d.    Maksymalnie pięć linków tekstowych zawierających odnośnik do strony internetowej Zleceniodawcy.

20.    Objętość tekstu Artykułu sponsorowanego nie może przekraczać 10 000 znaków ze spacjami.

21.    Galeria produktów to cykl zdjęć prezentujących produkty Zleceniodawcy.

22.    W celu zamieszczenia Galerii produktów Zleceniodawca zobowiązuje się do przesłania niezbędnych materiałów (plików graficznych, dźwiękowych, dokumentów html) w celu umieszczenia ich na łamach serwisu.

23.    Do emisji przyjmowane są następujące Galerie produktów:

a.    Zdjęcia o wymiarach 1600x1200 pikseli o maksymalnej wadze ;

24.    Integralną częścią Galerii produktów jest odnośnik, czyli adres URL strony internetowej.

25.    Galerie produktów są prezentowane na stronie głównej serwisu www.architekturawnetrz.pl oraz na każdej ze stron, do której prowadzi odnośnik z menu w górnej części w/w serwisu.

26.    Konkurs to interaktywna forma promocji, polegająca na osobistym zapoznaniu się z marką, produktem oraz wartościami komunikowanymi przez Zleceniodawcę.

27.    W celu zamieszczenia Konkursu Zleceniodawca przesyła wszystkie niezbędne materiały i informacje, które mają pojawić się na łamach serwisu.

28.    W przypadku Konkursu Zleceniodawca zobowiązuje się do przysłania własnego regulaminu konkursowego do zamieszczenia na łamach serwisu na czas trwania konkursu.

29.    Właściciel serwisu nie bierze żadnej odpowiedzialności za treść i formę przeprowadzanego przez Zleceniodawcę konkursu.

30.    Właściciel ma prawo do odmowy zamieszczenia Konkursu na łamach serwisu bez podania przyczyn swojej decyzji.

31.    Mailing reklamowy to narzędzie skutecznego dotarcia do szerokiego grona potencjalnych klientów. Usługa ta daje szerokie pole do wykorzystywania różnego rodzaju form komunikacji z potencjalnymi klientami, takich jak prowadzenie kampanii mailingowych, wydawanie newsletterów czy sprzedaż on-line.

32.    Materiały reklamowe konieczne do wysłania mailingu obejmują następujące elementy:

a.    Treść listu,
b.    Tytuł listu,
c.    Nazwę i e-mail nadawcy,
d.    Podpis. Podpis musi być jednoznaczny i w prawdziwy sposób identyfikować nadawcę listu.

33.    Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, dźwiękowe, teksty, pliki html) muszą być przekazane do serwisu jako gotowe materiały reklamowe.

34.    Mailing wysyłany jest w następujący sposób:

a.    Określana jest grupa docelowa w oparciu o informacje z bazy zarejestrowanych użytkowników serwisu;
b.    W trakcie wybranego okresu aktywacji mailingu określany jest procent grupy docelowej, a tym samym liczba kont, na które mailing ma zostać wysłany.

35.    Przekierowanie do serwisu Zleceniodawcy bądź wyświetlanie dodatkowych treści reklamowych nie znajdujących się bezpośrednio w liście reklamowym, nie może być automatyczne. Może się ono odbyć wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika serwisu odpowiedniego odnośnika zawartego w liście reklamowym.

36.    W przypadku mailingu wysyłanego w formacie tekstowym txt konieczne jest określenie przez Zleceniodawcę, czy życzy on sobie rejestrowania statystyk kliknięć w odnośniki znajdujące się w treści listu reklamowego.

37.    Zasadą jest, że jeżeli Banerów, Billboardów i Skyscraperów poszczególnych rodzajów w danym okresie jest więcej niż jeden, to ukazują się one przemiennie z banerami, billboardami i skyscraperami innych Zleceniodawców.

38.    W przypadku emisji naprzemiennej zmiana Banerów, Billboardów i Skyscraperów  poszczególnych rodzajów  następuje co 13 sekund.

39.    Maksymalnie w danym okresie może być wyświetlanych równocześnie naprzemiennie 7 Banerów, Billboardów i Skyscraperów poszczególnych rodzajów, tzn. jeżeli w danym okresie zamówień na Banery, Billboardy i Skyscrpery danego rodzaju, jest więcej niż 7, to kolejne zamówienie może być zrealizowane dopiero po uwolnieniu miejsca przez Baner, Billboard i Skyscraper danego rodzaju, którego czas trwania emisji uległ zakończeniu.

40.    Kolejność wyświetlania Banerów, Billboardów i Skyscraperów (tylko w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy w danym okresie do emisji są przeznaczone dwa lub więcej Banery, Billboardy i Skyscrapery) jest ustalana zgodnie z kolejnością zgłoszeń; tzn. banery, billboardy i skyscrapery są ustawiane w kolejkę do wyświetlenia. Przykładowo, baner, który będzie wyemitowany z kolejki jako pierwszy na wyświetlanej aktualnie stronie wybierany jest losowo. Co 13 sekund następuje zmiana wyświetlanych banerów na następne oczekujące w kolejce (czyli po banerze pierwszym zostanie wyemitowany drugi, po drugim trzeci itd.). W momencie wyświetlenia ostatniego banera z kolejki, następny do wyświetlenia będzie wybrany pierwszy w kolejki.

41.    Wszystkie przyjęte do emisji Linki sponsorowany są wyświetlane jednocześnie (czyli maksymalnie 10 linków).

42.    Kolejność, w jakiej wyświetlane są pojedyncze linki na liście Linków sponsorowanych, jest ustalana w sposób losowy.

43.    Kliknięcie na Baner, Billboard, Skyscraper lub link sponsorowany wyświetlany w przeglądarce internetowej powoduje przejście na stronę o podanym adresie URL.

44.    Materiały w postaci Banerów reklamowych, Billboardów, Skyscraperów, Galerii produktów, Konkursu oraz Linków sponsorowanych powinny być dostarczone do Zleceniobiorcy najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem Emisji reklamy.

45.    Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmian w dowolnym czasie treści i wyglądu serwisu www.architekturawnetrz.pl i w związku z tym zastrzega sobie prawo do zmian tych stron serwisu, w których emitowana jest Reklama.

46.    Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do ingerencji w dostarczone materiały reklamowe w sytuacji, kiedy ich zawartość może być niebezpieczna dla serwisu Zleceniobiorcy.


Postępowanie końcowe

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili
udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.architekturawnetrz.pl . Niniejszy regulamin obowiązuje dla wszystkich usług świadczonych drogą internetową przez Właściciela we wszystkich posiadanych aktualnie domenach: architectura.pl, architekturaprzestrzeni.pl, architekturawnetrz.pl, interiordesign.pl, nowoczesnewnetrza.pl, nowoczesnewnetrze.pl, projektowaniewnetrz.pl, wzornictwoprzemyslowe.pl, wzornictwouzytkowe.pl .